شمس الظلام

عکاس منم

شمس الظلام

عکاس منم

مرو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن

که علی همیشه کوبد در خانه ی گدا را